استراتژی شرکت

 

استراتژی شرکت

افزایش رضایتمندی مشتری با ایجاد ارزش افزوده در فرایندها، بهبود در سیستم های داخلی، افزایش کارایی سازمان، افزایش اطمینان در قابلیت های سازمانی و هدایت سازمان‌ها در راستای سرآمدی تجاری شرکت میباشد.
 این استراتژی با استفاده از میزان کارشناسان مدیران و کارکنان با صلاحیت، با تجربه و با انگیزه انجام می‌شود که جهت ارتقای علمی آنان با برنامه ریزی های مدون آموزشی اقدام می‌شود و نحوه عملکرد آنان از طریق ممیزی های داخلی مورد ارزیابی قرار می گیرد.