منشور اخلاقی

 

منشور کاری -منشور اخلاقی


 منشور اخلاقی : مشتری مداری، فعالیت در زمینه در تمامی زمینه های کاری جهت رفاه حال و افزایش رضایتمندی در مشتری با ایجاد.
* ارزش افزوده در فرایندها
* بهبود در سیستم های داخلی
* افزایش کارایی سازمان
* افزایش اطمینان در قابلیت های سازمانی
* هدایت سازمان‌ها و نهادها در راستای برتری تجاری و بصری
* ایجاد محیط کاری جذاب و قابل اطمینان با تعهد
* انگیزه نیروی کار انسانی برای پاسخگویی مناسب به مشتریان
* جلب رضایت
 ارائه خدمات ،ارزیابی و تایید میزان شایستگی ممکن و داشتن بیشترین سطح تقاضا برای ارائه این خدمات در جهت دستیابی به:
 1)بیشترین شهرت در بازار
 2)رهبری بازار

رضایتمندی مدیران شهری و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان از مهمترین پارامترها در تحقق برنامه هاست .
شرکت برتر در راستای دستیابی به خواسته های تصریحی و تلویحی کارفرمایان و تحول در بهبود مستمر سازمان، خط مشی خود را به شرح ذیل بیان می دارد :1)مدیریت و بهبود مداوم فرایندهای سازمان جهت اثربخشی سیستم کیفی2) انطباق خدمات با شرح خدمات و ارائه به موقع خدمات ذکر شده
در این راستا رؤسای شرکت خود را متعهد به پیاده‌سازی و اجرای نظام مدیریت کیفیت طبق استاندارد های جهانی نموده و به منظور تحول در بهبود مستمر سازمان، کلیه کارکنان و مسئولین شرکت موظف به اجرای مفاد این نظام و درک صحیح این خط مشی می باشند. این شرکت با اعتقاد به اینکه لازمه ،این نظام را در فواصل زمانی مستمر مورد ارزیابی قرار داده و حصول اطمینان از اثربخشی آن را دنبال می‌کند.
 روابط حسنه با مشتریان و تماس مداوم با آنها.